25° Açık
 • EURO
 • DOLAR

ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ÖĞRETMEN MARŞI, KENAN EVREN, VESÂİRE

Didim Haberleri - Ağustos 20, 2020 10:53 A A

ÖĞRETMENLER GÜNÜ, ÖĞRETMEN MARŞI, KENAN EVREN, VESÂİRE

 

İCAT

“1838 yı­lın­da, II. Mah­mut dö­ne­min­de ço­cuk­la­rın “rüşt” (er­gin­lik) ya­şı­na kadar oku­ya­bil­me­le­ri için Or­ta­okul dü­ze­yin­de Rüş­ti­ye­ler açıl­mış, ço­cuk­lar er­gen­lik ya­şı­na kadar bu okul­lar­da öğ­re­nim gör­müş­ler­dir. 16 Mart 1848 ta­ri­hin­de Rüş­ti­ye­le­re öğ­ret­men ye­tiş­tir­mek üzere üç yıl sü­re­li Darül Mu­al­li­min-i Rüşdi adını ta­şı­yan okul­lar ku­rul­muş­tur. Bu tarih, öğ­ret­men okul­la­rı­nın ilk ku­ru­luş ta­ri­hi ola­rak kabul edil­mek­te ve bu­gü­ne kadar her yıl 16 Mart ta­ri­hi öğ­ret­men okul­la­rı­nın ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü ola­rak kut­lan­mak­ta­dır.”

Bu pa­rag­ra­fı, EĞİTİM SEN (Eği­tim ve Bilim Emek­çi­le­ri Sen­di­ka­sı) resmî in­ter­net say­fa­sın­dan aldım.

Bir öğ­ret­men okulu me­zu­nu ol­du­ğum için 16 Mart’ların öne­mi­ni çok iyi bi­li­rim. Bu gün­le­ri çok büyük tö­ren­ler­le kut­lar­dık, aynı za­man­da bizim öğ­ret­men­ler gü­nü­müz idi 16 Mart’lar.

Taa ki 1981 yı­lın­da Kenan Evren ve ze­va­tı­nın fa­şist dar­be­si­ne kadar. Bun­lar her fır­sat­ta ne kadar büyük Ata­türk­çü ol­duk­la­rı­nı söy­ler, bunu ka­nıt­la­ma­ya ça­lı­şan bir takım işler ya­par­lar­dı.

İşte bun­lar­dan biri de, Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün harf dev­ri­mi­ni ger­çek­leş­ti­re­rek Mil­let Mek­tep­le­ri’ni kurup “Ba­şöğ­ret­men”liği kabul et­ti­ği günü (24 Kasım 1928) Öğ­ret­men­ler Günü ola­rak ilan et­me­le­ri­dir.

Yani ne kadar büyük Ata­türk­çü (!) ol­duk­la­rı­nı bir kez daha ka­nıt­la­mış ol­du­lar. Ül­ke­miz­de 1981 yı­lın­dan beri 24 Kasım’lar Öğ­ret­men­ler Günü ola­rak kut­la­nı­yor.

Oysa buna hiç gerek yoktu. Zaten 150 yılı aşkın bir sü­re­dir 16 Mart’ları Öğ­ret­men­ler Günü ola­rak büyük coş­ku­lar­la kut­lu­yor­duk.

Hani Kenan Evren’den kalan her şey si­li­ne­cek­ti, izi bile kal­ma­ya­cak­tı?

Bakın aynı ze­va­tın eseri olan, 1981’den beri üni­ver­si­te­le­ri­mi­zin baş be­la­sı Yük­sek Öğ­re­tim Ku­ru­lu (YÖK) da, 2547 sa­yı­lı yasa da yerli ye­rin­de du­ru­yor. Kenan Evren’i dok­san küsur ya­şın­da ölüm dö­şe­ğin­dey­ken yar­gı­la­mak, cad­de­ler­den, so­kak­lar­dan, okul­lar­dan, stat­lar­dan falan is­mi­ni kal­dır­mak yet­mez ki. Adam yar­gı­la­nır­ken öldü gitti zaten. Ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pi­se mah­kûm et­se­niz ne yazar, et­me­se­niz ne yazar. Ya­şa­mak­ta olan ku­rum­la­rı­nı kal­dı­rın da gö­re­lim. Me­se­la sı­kıy­sa 2547 sa­yı­lı YÖK ya­sa­sı­nı ve YÖK’ü kal­dı­rın. Kal­dı­ra­maz­sı­nız, sıkar biraz.

Bence Öğ­ret­men­ler Günü ya 1981 ön­ce­si ol­du­ğu gibi 16 Mart’lar ol­ma­lı ya da Dünya Öğ­ret­men­ler Günü olan 5 Ekim’ler ol­ma­lı.

24 Kasım’ı Öğ­ret­men­ler Günü ola­rak Kenan Evren ve ze­va­tı icat etti.

***

DE­FOR­MAS­YON

Öğ­ret­men Marşı’nın asıl ismi, “Öğ­ret­men Okul­la­rı Marşı”dır. Hem güf­te­si ile, hem bes­te­si ile, hem pro­zo­di­si ile Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­mi­zin en güzel okul şar­kı­la­rın­dan bi­ri­si­dir.

Al­nı­mız­da bil­gi­ler­den bir çe­lenk,
Nura doğru can atan Türk (gen­ci­yiz.)
Yer­yü­zün­de yok­tur, olmaz Türk’e denk,
Korku bil­mez so­yu­muz.

Can­dan açtık cehle karşı bir savaş,
Ey bu yolda ant içen genç ar­ka­daş,
Öğren öğret hakkı halka gürle coş,
Durma durma koş.

Şanlı yur­dum her bu­ca­ğın şanla dol­sun,
Yur­dum seni yü­celt­me­ye ant­lar olsun.

Bu güzel şar­kı­nın söz­le­ri İsmail Hakkı Er­tay­lan’a, bes­te­si ise Cevad Mem­duh Altar’a ait­tir. Altar 1931 yı­lın­da Gazi Orta Mu­al­lim Mek­te­bi’nde öğ­ret­men iken bu şar­kı­yı bu okul için bes­te­le­miş­tir.

Belki siz­le­re önem­siz gibi ge­lecek ama bi­rin­ci dört­lük­te ya­zı­lı­şın­dan elli yıl kadar sonra ya­pıl­mış bir de­for­mas­yon var.

Er­tay­lan’ın şi­iri­nin bi­rin­ci dört­lü­ğü­nün aslı şöy­le­dir:

Al­nı­mız­da bil­gi­ler­den bir çe­lenk,
Nura doğru can atan Türk oğ­lu­yuz.
Yer­yü­zün­de yok­tur, olmaz Türk’e denk,
Korku bil­mez so­yu­muz.

Oğ­lu­yuz ve so­yu­muz ara­sın­da­ki kâ­fi­ye­ye dik­kat edi­niz. Bu­ra­da­ki “oğ­lu­yuz” ke­li­me­si cin­si­yet be­lir­ten bir ke­li­me değil, soy-sop an­la­mın­da­dır. Os­ma­no­ğul­la­rı, Ka­ra­ma­no­ğul­la­rı gibi.

Sek­sen­li yıl­la­ra dek bu şarkı bu şe­kil­de söy­len­di köy ens­ti­tü­le­ri­miz­de, öğ­ret­men okul­la­rı­mız­da: “Nura doğru can atan Türk oğ­lu­yuz.”

Hiç bi­ri­miz, kız öğ­ret­men adayı ar­ka­daş­la­rı­mız da, kadın öğ­ret­men­le­ri­miz de hiç­bir ra­hat­sız­lık duy­mu­yor­duk. Ke­li­me­nin bu­ra­da­ki an­la­mı­nı he­pi­miz bi­li­yor­duk çünkü.

Sek­sen­li yıl­lar­da -ma­ale­sef ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rım­dan biri olan- aklı evvel bir müzik eği­ti­mi aka­de­mis­ye­ni çıkıp “oğ­lu­yuz” ke­li­me­si­nin ye­ri­ne “gen­ci­yiz” ke­li­me­si­ni ko­ya­rak müzik öğ­ret­me­ni adayı olan öğ­ren­ci­le­ri­ne söy­let­ti, o gün bu­gün­dür böyle söy­le­ni­yor: “Nura doğru can atan Türk gen­ci­yiz.”

Bir ke­li­me de­for­mas­yo­nu ile kâ­fi­ye mâ­fi­ye kal­ma­dı, şi­irin gü­zel­li­ği de gitti.

Şa­irin şi­iri­ni de­for­me etme hak­kı­mız yok.

Muh­te­me­len bu de­ğer­len­dir­me­me fe­mi­nist dost­la­rım, ar­ka­daş­la­rım iti­raz ede­cek­ler. Val­laa ya­pa­cak bir şey yok. Şa­irin şi­iri­ni boz­mak yan­lış. Böyle ola­cak­sa hiç söy­le­me­ye­lim daha iyi.

Bu haber 314 kez okundu.
bir kap su
Didim Haberleri - 10:53 A A
BENZER HABERLER
haber hattı

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

24 Eylül 2020 PERŞEMBE
25°
 • CUM 31.4°
 • CTS 33.0°
 • PAZ 27.4°

HABER LİSTESİ

 • 01
  Bize hatırlattıkların için teşekkürler Coronavirüs!..
  Dün sosyal medyada güzel bir video paylaşıldı… Ben de ilgiyle ve biraz da farkındalıkla izledim… Video coronavirüs’e  teşekkürle başlıyordu ve devamında bizlere unuttuğumuz bazı ŞEY’leri tek tek  hatırlatıyordu… İşte o videodaki SES’e kulak verelim: “Teşekkürler Coronavirüs. Bizi silkelediğin için!.. Bize daha büyük bir şeye bağlı olduğumuzu gösterdiğin ve düşündürdüğün için!.. Teşekkürler, bize bollukla, sağlıkla, özgürce […]
 • 02
  6 Kilo Uyuşturucu Aydın’a Sokulmadı
  Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aydın il merkezinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan operasyonda K9 Narkotik köpeği Çayra’nın da yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi. 22.03.2020 günü Doğu illerinden aydına yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği istihbaratı alınan  K. İ. isimli şahsın kullanmakta olduğu aracında yapılan yapılan aramada, araçın çeşitli yerlerinde ve […]
 • 03
  Didim’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
  Didim’de bir kadın evinde ölü bulundu Didim’de yalnız yaşayan  kadın evinde ölü bulundu Olay Yeni Mahalle 825 sokak Yusuf Apartmanı No:4 Kat 1’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesi yurt dışında yaşayan ve uzun yıllardır Didim’de tek başına  ikamet eden Funda Yıldız’dan (45) komşuları bir süredir haber alamadı. Apartmanda duyulan koku üzerine komşular durumu polise […]
 • 04
  Altınkum Vakıf Tesislerinde Yıkım Başladı
  Altınkum Vakıf Tesislerinde Yıkım Başladı Yıkımı Zabıta Durdurdu Altınkum Yalı Caddesi üzerinde bulunan ve Didimlilerin park olmasını istediği,  ancak halen belirsizliğini sürdüren ve Vakıf Arazisi olarak bilinen yerdeki metruk binalar yıkılmaya başlandı. Gazetemiz e gelen haberler üzerine görüştüğümüz yetkililer metruk binanın bazı hayati tehlike yaratmaya başladığını ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak yıkıma başladıkları söylendi. Didim […]
 • 05
  Didim İmam Hatip Ortaokulu Kapatıldı
  Didim İmam Hatip Ortaokulu Kapatıldı Didim’de Çamlık Mahallesinde Kurulan Didim imam hatip Ortaokulu ve Yenimahalle’deki pansiyonlu Anadolu İmam hatip Lisesine  talep olamaması üzerine,  Didim İmam Hatip Ortaokulu ile Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin  olduğu binaya taşınacak. Geçtiğimiz yıl  200 Kişilik pansiyonu 24 dersliği bulunan liseye yeterli öğrencinin başvurmaması üzerine  okul yeterli  kapasiteye ulaşamadı. Didim’in Y […]
 • 06
  Korona Günlerinde OSB Yeniden mi Hortluyor?
  Didim’de geçtiğimiz yıl Tarım Bakanlığınca yatırım planlarına alınan Didim’de Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi ve Balık Çiftliklerinin  yapımıyla ilgili Didim kamuoyunun tepkisi ve toplanan 40 bine yakın imzaya rağmen,  AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Didim’de kurulması planlanan Su Ürünleri Organize Sera Bölgesi (OSB) ile ilgili yaptığı açıklamada ilçedeki çevreci tepkileri eleştirdi. Yapılması planlanan  Balık […]
 • 07
  “SAKIN EV VE ARSA SATMAYIN DİDİM’E OTEL YAPMAYIN(!)”
  “SAKIN EV VE ARSA SATMAYIN DİDİM’E OTEL YAPMAYIN(!)” Didim’in fahri hemşerisi Turizmci Hüseyin Baraner’den korona sonrası turizm ile ilgili öngörüler ve tavsiyeleri ve öngörülerinde  “En az beş yıl otel yapmayın” yakarışı ve  ” Arsası, evi, yatırımı olanlar sakın ola yerinizi satmayın” önerisi dikkat çekiyor. Gazetemize de yaptığı açıklamaların dikkat çeken bölümlerinde Baraner,  uzun dönem öngörüleri […]
 • 08
  400 TEKNE SALDIRI İÇİN GÜN SAYIYOR !
  400 TEKNE SALDIRI İÇİN GÜN SAYIYOR ! Didim’de kaçak avcılığı ile mücadele edilen deniz patlıcanı olarak bilinen deniz canlısının avlanması ile ilgili olarak avlanmasının 28 Eylül 2020 itibariyle serbest bırakılacağını duyan ruhsatlı tekneler hazırlıklarına başladılar. “Didim Sivil Gelişim Gurubu” bileşenlerinden Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (DİHAD) Didim Derneği  adına bilgilendirme paylaşımı yapan  DİHAD yöneticisi […]
 • 09
  “DİDİM’İN BİR DEĞERİNİ DAHA YİTİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”
  DİDİM’İN BİR DEĞERİNİ DAHA YİTİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ Dün gazetemize haber olan Altınkum Yalı Caddesi üzerindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait metruk tesislerde yıkım işlemlerin başlaması üzerine Didim Belediyesi işlemi durdurma kararı aldı. Konuyla ilgili olarak Didim Derneği Yönetim Kurulu yazılı bir basın açıklaması ile söz konusu arazinin Didim’in belleğini barındırdığını ve halen kendilerinin de taraf olduğu […]
 • 10
  AN İTİBARİYLE DİDİM GERÇEĞİ
  Büyükşehirlerden Didim’e kaçış var sanırım. Didim’in en işlek caddesi üzerinde oturuyoruz. Araba plakalarının çoğunluğuna baktığımızda başta Ankara olmak üzere Eskişehir, İstanbul, Çorum vs. gibi plakaların çoğaldığını görüyoruz. Buraya kaçıp gelenlere şunu söylemek istiyorum. Hastanemizin kapasitesi kış zamanlarında bile yetersiz yaz aylarında yaşamış olduğumuz kalabalığı biliyor olmanız lazım. Burası kış aylarında 85 bin nüfusu bile kaldıramıyor. […]